Quản lý và cập nhật thông tin user

1
CT
BV
Last updated yesterday

Cách quản lý và tùy chỉnh, cập nhật thông tin user (khách hàng) của bạn.

User là khách hàng có tương tác với bạn qua Subiz, bao gồm các khách hàng có hội thoại trò chuyện với agent từ website, Fanpage Messenger và Email. Danh sách user được hiển thị bên trái trên trang HOẠT ĐỘNG.

Tại trang HOẠT ĐỘNG, bạn có thể quản lý danh sách các user, danh sách hoạt động của từng user và các cuộc hội thoại trực tiếp với họ.

Danh sách User

Danh sách user là các user có hội thoại trò chuyện trên các kênh và tương tác trên website. Agent có thể xem các phân khúc user như User của tôi, Connected user, Hội thoại chưa được phân phối, Tickets.

Và tìm kiếm user theo các thông tin như Họ Tên, Địa chỉ email, Số điện thoại,...

User mới sẽ được phân biệt theo địa chỉ Thành phố + mã user và Quốc gia. Agent có thể click chọn user và thay đổi các thông tin user như Họ tên, Địa chỉ email, Số điện thoại.....

Tin nhắn mới của user hiển thị thông báo số màu đỏ để agent nhận biết và trả lời. Tại ảnh đại diện của user có trạng thái online (màu xanh) hoặc offline (màu xám).

Danh sách user

Danh sách hoạt động user

Khi click chọn user, agent kiểm tra được Danh sách hoạt động của user gồm Đã xem trang trên website, lịch sử cuộc hội thoại trên các kênh Subiz chat, Messenger, Email.

Các cuộc hội thoại có tin nhắn chưa đọc sẽ hiển thị thông báo đỏ.

Agent có thể Ghi chú thông tin user, vấn đề cần lưu ý khi hỗ trợ khách hàng.

Danh sách hoạt động của user